REGULAMIN KONFERENCYJNY

§1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych, dalej zwany jest Regulaminem.

 

1.2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Uniwersytet Warszawski i Urząd Miasta Krakowa organizatorów konferencji

 

1.3. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa oraz Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych ¾ Kraków , zwanymi w dalszej części Regulaminu Organizatorami.

 

1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być pedagodzy wszystkich specjalności, psychologowie wszystkich specjalności, socjolodzy, lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

 

1.5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż rehabilitacyjnej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

 

1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

 

 

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

 

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji.

 

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

 

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres mailowy podany w zakładce komitet organizacyjny lub kontakt

 

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

 

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w siedzibie Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, w miarę dostępności miejsc.

 

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

 

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 

§3. Zgłoszenie uczestnika wygłaszającego prezentację

 

3.1. Uczestnicy po zgłoszeniu chęci wygłoszenia własnej prezentacji podczas sesji naukowo-dydaktycznej muszą zostać uprzednio zakwalifikowani przez Komitet Naukowy Konferencji.

 

3.2. Uczestnik zgłasza chęć wygłoszenia prezentacji podczas sesji naukowo-dydaktycznej do Komitetu Naukowego Konferencji pod adresem podanym na stronie internetowej Organizatora

 

3.3. Wygłaszane przez Uczestników tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Uczestnika i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.

 

3.4. Uczestnicy nie mogą wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.

 

§4. Opłaty

 

4.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

 

4.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje wymaganych o opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

 

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

4.4. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat.

 

4.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

 

4.6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

§5. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 

5.1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej. Uczestnik ma prawo rezygnacji do 14 dni od daty zgłoszenia.

5.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

 

§6. Reklamacje

 

6.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: viamedica@viamedica.pl .

 

6.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

 

6.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§7. Dane osobowe

 

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.

 

7.2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.

 

7.3. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

8.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

 

8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

 

8.3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

 

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

 

8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

 

 

8.8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.