Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Aktualizacja: 19 gru 2017

Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie.

Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności. Wyniki badań umożliwiły głębsze poznanie seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Być może badania te przyczynią się do ukształtowania nowego spojrzenia na tę zaniedbywaną przez lata kwestię.


Fragment książki


Podjęty temat wydaje się innowacyjny z kilku powodów. W literaturze brak jednoznacznego stanowiska na temat zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych. Badania te mogą stać się kolejnym krokiem do poznania tej sfery życia osób niepełnosprawnych. Nie proponowano i nie prowadzono jak dotąd badań w szerokim zakresie. Proponowany projekt prezentuje wyniki uzyskane na grupie 133 osób. Nie prowadzono badań o charakterze ilościowo – jakościowym. Niniejszy projekt zakłada głównie analizę ilościową z obszernymi częściami analizy jakościowej. Dotychczasowe badania skupiały się głównie na opiniach społeczeństwa wobec seksualności osób niepełnosprawnych. W niniejszej pracy podjęto się próby odpowiedzi na pytanie, jakie doświadczenia seksualne posiada młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Niniejsze badania zostały wpisane w perspektywę paradygmatu strukturalno – funkcjonalnego, w którym funkcjonowanie człowieka uzależnione jest w znacznym stopniu od struktury środowiska. W podejściu tym uznaje się, iż każda jednostka zajmuje określone miejsce w strukturze społecznej i poddana jest oddziaływaniom rozmaitych sił i uwarunkowań społecznych. Paradygmat strukturalno – funkcjonalny zakłada wzajemną zależność pomiędzy jednostką a środowiskiem. Podstawowymi dla niniejszej pracy kategoriami pojęciowymi są niepełnosprawność intelektualna, doświadczenia seksualne. Pojęcia te wyjaśniono z punktu widzenia orientacji teoretycznych ściśle wpisanych w główne założenia przyjętego w pracy paradygmatu.

Problematyka pracy zawarta została w pięciu rozdziałach. Pierwszy z nich, zatytułowany „Problematyka życia seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle literatury przedmiotu” opisuje współczesne podejście do niepełnosprawności intelektualnej. W rozdziel tym zarysowano cztery perspektywy badawcze zjawiska niepełnosprawności intelektualnej. Wyjaśniono podstawowe definicje i pojęcia. Określono podstawową koncepcję z jakiej ujmowane jest w pracy zjawisko niepełnosprawności intelektualnej. Następnie omówiono socjohistoryczne zmiany w obrębie ludzkiej seksualności. Kolejne części rozdziału dotyczą omówienia przyjętej w pracy ekologicznej koncepcji seksualności i rozwoju, jak również wyjaśnienia podstawowej kategorii teoretycznej doświadczeń seksualnych. W rozdziale drugim omówione zostały biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania rozwoju seksualnego młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na tle grupy kontrolnej. W rozdziale trzecim przedstawiono metodologiczne podstawy badań własnych, a więc problematykę badawczą, warsztat metodologiczny oraz ich podstawę empiryczną. Rozdział czwarty rozpoczyna część empiryczną pracy. Przedstawiono w nim wyniki uzyskanych badań dotyczących doświadczeń seksualnych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w wieku 17 – 25 lat. Zawiera on również opinie badanych młodych niepełnosprawnych intelektualnie ludzi na temat życia seksualnego. Rozdział piąty pod tytułem „Doświadczenia seksualne osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną a wybrane cechy podmiotowe” przedstawia analizę statystyczną.Recenzje


W ameryhttp://www.granice.pl/kochuje się z wzajemnością, żeni się. Corky rozmawiał z rodzicami o seksie, o an­tykoncepcji. Wygląda na to, że w Polsce seks w ogóle jest tematem tabu. A jeśli pojawia się w kontekście osób niepełnosprawnych (fizycz­nie lub umysłowo) staje się tabu do kwadratu, jeszcze bardziej wstydliwy, dla wielu odraża­jący, dla innych nieistniejący. Remigiusz J. Kijak pisze, jak wygląda wychowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, jakie miejsce zajmuje seks w ich życiu. W jaki sposób doświad­czają własnej seksualności? Jaką mają wiedzę na temat seksu, jakie doświadczenie w tych sprawach? Jaka jest świadomość własnej płci, co znaczy dla nich określenie: „jestem chłopakiem", „jestem dziewczyną". Co wiedzą o antykoncepcji, o ciąży? Na te pytania i wiele innych odpowiada w swojej książce. Trudny, ale bardzo potrzebny temat.


Magazyn Literacki "Książki", nr 3/2010 Joanna Habiera„Nareszcie pedagodzy polscy zauważyli problem seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo. Dopiero od kilkunastu lat z coraz większą intensywnością skupiają oni uwagę na poznawaniu tej seksualności, a przede wszystkim na opracowywaniu programów edukacji seksualnej. Dotychczasowe prace miały jednak dość wycinkowy charakter. Niniejsze opracowanie jest chyba pierwszą całościową próbą zrozumienia, na czym rzeczywiście polega problem seksualności osób ze wskazanym typem zaburzenia rozwojowego. Autor postanowił spenetrować to zagadnienie z dużą starannością, wykorzystując do tego wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, częściowo też medyczną. W rozdziale drugim z dużą kompetencją i bardzo wszechstronnie przedstawił kompendium wiedzy o seksualności ludzi niepełnosprawnych. Ponieważ na ten temat wiemy ciągle bardzo mało, rozdział ten sam w sobie może mieć dużą wartość edukacyjną dla nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Pragnę podkreślić dużą wartość części empirycznej książki, która skupia się na opisie wiedzy o seksualności osób niepełnosprawnych i ich wybranych ustosunkowań do własnej seksualności. Analiza jakościowa wyników jest znakomita. Szczególnie uwypuklam sposób przywoływania konkretnych wypowiedzi badanych, które zawsze dobrze ilustrują omawiany problem, a także powodują, że książkę czyta się z dużym zainteresowaniem. Książka będzie niewątpliwie wydarzeniem dla pedagogiki specjalnej. Być może dzięki niej zacznie się także zmiana naszego myślenia o seksualności tej grupy ludzi. Jest to jedna z pierwszych prac z aspiracjami dostarczenia nam wszechstronnej i pogłębionej wiedzy o »białej plamie«, jaką jest seksualność niepełnosprawnych umysłowo”.


Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Stanisława KowalikaSEKSUALNOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

         

Remigiusz J. Kijak podjął się zbadania problemu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. W jednej publikacji zawarł aż dwa tematy tabu: seks i niepełnosprawność. To niewątpliwie odważne posunięcie, zważywszy nie tylko na specyfikę problemu, ale i na samych badanych…

Autor oparł swoje badania empiryczne na bogatej literaturze przedmiotu, która robi imponujące wrażenie na czytelniku, zważywszy na fakt, że powszechnie niewiele wiadomo na temat przeżywania swojej seksualności przez osoby niepełnosprawne umysłowo.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym Autor omawia problematykę życia seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle literatury przedmiotu, a w drugim – w kontekście ich rozwoju na drodze do pełnej świadomości seksualnej. W przeprowadzonych przez Autora badaniach empirycznych wzięły udział 133 osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 133 pełnosprawne intelektualnie, a stanowiące grupę porównawczą. Badania zaś przeprowadzono na terenie szkół i placówek specjalnych.

Remigiusz J. Kijak dokonał wszechstronnej analizy świadomości seksualnej badanych, począwszy od ich świadomości płci, wiedzy na temat biologicznych i fizjologicznych uwarunkowań zapłodnienia, ciąży, antykoncepcji, a także higieny, chorób przenoszonych drogą płciową a skończywszy na orientacji seksualnej badanej młodzieży, jej gotowości do podejmowania współżycia seksualnego, zakładania rodziny, aktywności seksualnej i emocji z tym związanych. Obszar badawczy dotyczył zatem trzech zagadnień: wiedzy, zachowań oraz emocji.

Oprócz wyników badań, analiz, statystyk, Autor zawarł w swojej pracy także rysunki oraz wypowiedzi badanych, które czynią opracowanie bardziej przystępnym, a zarazem pokazują, z jak poważnymi problemami musiał zmierzyć się Autor, badając niełatwy przecież problem w trudnym środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przytaczane przez niego wypowiedzi uczestników badania tylko częściowo pozwalają sobie uzmysłowić problem. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają świadomość swojej seksualności, mają potrzeby intymnego kontaktu z drugą osobą, jednak w wielu przypadkach brakuje im podstawowej wiedzy choćby o zachodzeniu w ciążę i rodzeniu dzieci. Edukacja w tym zakresie, szczególnie wśród osób w wieku około dwudziestu lat zdaje się być koniecznością.

Trudno w krótkiej recenzji zwrócić uwagę na wszystkie wątki poruszone w tej pracy. Warto jednak zajrzeć do tej publikacji, by uświadomić sobie wagę problemu. Z pewnością publikacja ta stanowi spory wkład do mało zbadanej dotąd dziedziny.


źródło: ttp://www.granice.pl/Publikacja w wersji papierowej dostępna w księgarni internetowej

Oficyny Wydawniczej "Impuls" - sprawdź32 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie