O mnie

pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Pedagogicznym w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii.

Jestem również Profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego na którym kieruję Zakładem Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną

Funkcje na uczelni:  

 

Członek Rad Wydziałów, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - samodzielni pracownicy naukowi od 1 X. 2017 r do 30.09.2019.

Od 1.10.2019 członek Rad Dyscypliny pedagogika.

Pracuję w Zespole prof Zbigniewa Izdebskiego na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii oraz jestem kierownikiem Zakładu Badań nad Niepełnoprawnością Intelektualną w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego od 1.10.2018r.


Stopnie i tytuły naukowe:

Stopień naukowy doktora uzyskałem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w wieku 36 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. stopień naukowy doktora habilitowanego. Przez kilka lat kierowałem Pracownią Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Specjalność naukowa:

 

Pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.

Zainteresowania naukowe:

 

współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, teoria pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, jak również rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenia i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia seksualne, dorosłość i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagadnienia budowania relacji, tematyka związków, małżeństwa i rodziny osób niepełnosprawnych.

DSC_0038.jpg

Dydaktyka:

 

Autor i inicjator pierwszych w Polsce zajęć z zakresu pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie realizowanych przez kilka lat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia „Rozwój i zdrowie seksualne" na Uniwersytecie Warszawskim i "Wychowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie" na Uniwersytecie Śląskim

 

Dorobek publikacyjny:

 

Publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Autor blisko 60 prac naukowych, w tym 6 monografii autorskich i 7 prac redakcyjnych - między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice. Wyd. Naukowe UP, Kraków 2016.

Recenzje:

prace doktorskie:

Ewa Dmoch-Gajzlerska (promotor), Krzysztof Preis (recenzent), Remigiusz Kijak (recenzent), Monika Jodłowska-Sowińska (autor rozprawy doktorskiej)

Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki (nadająca stopień)

Piotr Kostyło (promotor), Zbigniew Kazimierz Kwieciński (recenzent), Remigiusz Kijak (recenzent), Magdalena Wędzińska (autor rozprawy doktorskiej)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Pedagogiki i Psychologii (nadająca stopień)

Aktywność naukowa

 

Obszary badań:


dyskryminacja, zachowania nietolerancyjne, prawa osób wykluczonych, osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, seksualność, seksualność osób z niepełnosprawnością, starość, kobiecość i męskość osób niepełnosprawnych, prawa osób niepełnosprawnych, dorosłość, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia seksualne, Inny – obcy, interakcjonizm, znaczenia społeczne, społeczeństwo wobec niepełnosprawności i osób wykluczonych, mniejszości,

 

Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach:


„Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs”, 2010–2013, Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Leonardo da Vinci Project People, badacz, konsultant w zakresie pedagogiki specjalnej.

 „Vocational Education with embedded Social inclusion Tactics for Autistic”, 2012–2014, Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Leonardo da Vinci Project, wykonawca projektu, badacz, zastępca koordynatora projektu.
„Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną i rodzącą”, 2009–2012, Projekt Rozwojowy Narodowego Centrum Badań, konsultant, ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej.
„Inclusive Education: Socio-Psychological, Educational and Social Aspects”, 2014–2017, Erasmus+ programme, koordynator projektu po stronie polskiej, badacz,
„Educational Robotics for People with Learning Disabilities (EDUROB)”, 2014–2016, Erasmus+ programme, wykonawca projektu, badacz.
„Muzea bez barier”, 2007–2013, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, konsultacje merytoryczne, opracowanie materiałów na konferencję wieńczącą projekt.

 

Udział w komitetach rad naukowych i rad redakcyjnych:

 

 • Redaktor naczelny Education Quarterly Reviews ISSN 2621-5799 https://www.asianinstituteofresearch.org/eqr

 • członek rady programowe Asian Institute of Research https://www.asianinstituteofresearch.org/

 • “International Journal of Social Science Studies”, 1.11.2012, (ISSN: 2324-8033; E-ISSN: 2324-8041) Redfame Publishing USA, członek rady redakcyjnej i stały recenzent

 • “Croatian Review of Rehabilitation Research”, 1.06. 2017 członek rady redakcyjnej i stały recenzent

 • “International Education Studies”, 17.02.2013, (ISSN 1913-9020; E-ISSN 1913-9039), Canadian Center of Science and Education Canada, członek rady redakcyjnej i stały recenzent

 • „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 23.04.2012 (ISNN: 1642-1981), redaktor naczelny (2017)

 • „Położna. Nauka i Praktyka”, 13.09.2013, (ISNN: 1898-6862), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, członek rady naukowej, stały recenzent,

 • „Seksuologia Polska”, 1.01.2015, (ISSN: 1731-6677; E-ISSN: 1731-9544), Via Medica Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, członek kolegium redakcyjnego

 • „Konteksty Pedagogiczne”, 1.01.2013, (ISNN: 2300-6471), Akademia Techniczno-Humanistyczna, redaktor tematyczny

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk od 2016 r.

 • Przewodniczący Sekcji Andragogiki Specjalnej Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk od 2018 r.

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej od 2010 r. – członkostwo w Towarzystwie

 • Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych od 2016 r. – członkostwo w Towarzystwie

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o. Kraków od 2013 r. – członkostwo w Towarzystwie

 • Polskie Towarzystwo Seksuologiczne od 2009 r. – członkostwo w Towarzystwie

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie od 2016 r. do 2017 r.

 

Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych”, do tej pory zrealizowałem 3 konferencje w Krakowie oraz jedną wspólnie z Fundacją Potrafię Pomóc we Wrocławiu